قیمت : 
25.000 ریال
واحد خدمات : 
دقیقه

روشی سریع و دقیق در اندازه­ گیری انتقالات دمایی با حداقل مقدار نمونه که برای تعیین میزان تغييرات آنتالپی همراه با انتقال­هاي درجه اول مواد استفاده می­شود. 

کاربردها

اندازه­ گیری­های معمول شامل :

●نقطه ذوب- Melting point Tm       

●نقطه شیشه­ ای شدن- Glass Transition Tg

●ظرفیت گرمایی ویژه- Heat Capacity Cp   

 ●تعیین زمان اکسایش- Oxidation Onset OIT

●گرمای بلورینگی- Crystallization Temperature

●اندازه گیری تغییرات آنتالپی