قیمت : 
3.000.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

مشخصات:

نام کامل دستگاه به فارسی : کروماتوگرافی مایع – طیف سنج جرمی

نام دستگاه به لاتین : Lquid Chromatography -Mass Spectrometer Mass Spectrometer

شرکت سازنده : Agilent

مدل دستگاه  طیف سنج جرمی: 6410

مدل دستگاه کروماتوگرافی مایع: 1200

روش یونیزاسیون : ESI

دامنه خروجی : amu 2 - 2000 

کاربردها: 

● آنالیز مواد پروتئینی

● آنالیز انواع جوهرهای خودکار و مداد

● آنالیزترکیبات زیستی و کاتیونهای موجود درآنها

● آنالیز سموم موجود در مواد غذائی  

هزینه آماده سازی، بستگی به نمونه دارد.