قیمت : 
900.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

مشخصات نرم افزار :

نرم افزار تحت Windows سيستم وظيفه کنترل دستگاه ، اندازه گيري و پردازش داده هاي آزمون را بر عهده داشته و داراي قسمتهاي زير مي باشد:

دستورات کنترل حرکت براي محورهاي 2θ-θ

اندازه گيري پالس هاي خروجي ديتکتور اشعه X

دستورات کنترل Shutter و تنظيم بازه زماني شمارش پالس ها

کاليبراسيون محورها (Zero Alignment)

نمايش نمودار زاويه/شدت (به صورت Scale Auto) و محاسبه پارامترهاي شبکه ، FWHM و تنش باقیمانده و ذخيره داده های آزمون با فرمت Excel

مشخصات گونيامتر :

محورها از نوع 2θ-θ مستقل از هم با دقت 0.0001 درجه

رنج حرکتي براي 2θ از 3 درجه تا 160 درجه

مشخصات تيوپ :

تيوپ از نوع Glass Cu Anode

ماکزيمم توان 3kW

مشخصات ديتکتور :

ديتکتور از نوع Scintillation

ماکزيمم شمارش 100,000