قیمت : 
4.000.000 ریال
واحد خدمات : 
نمونه

کاربردها:

● تعیین تعداد کپی از هر ژن

● سنجش میزان بیان هر ژن

● امکان بررسی و آنالیز چند رونوشت متفاوت در یک تیوب

● پیگیری نتایج پیوند عضو و  سلولهای بنیادی خونساز

● بررسی انواع تریزومی

● تشخیص بیماری های عفونی، سرطان و اختلالات ژنتیکی

● تعیین آلودگی میکروبی مواد غذایی و آب